Polityka prywatności

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest podstawą do formułowania roszczeń, ani nie rodzi uprawnień po stronie odbiorcy.

I. INFORMACJA O COOKIES:

1. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje własne pliki cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej oraz w celach statystycznych. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego (komputerze, telefonie, itp.). Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Informujemy, że niniejsza strona wykorzystuje również tzw. cookies zewnętrzne, w następujących celach:
– zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics;
– popularyzacji naszej strony za pomocą serwisów społecznościowych: twitter.com, facebook.com, youtube.com, snapchat, instagram.com, Flickr.com, vimeo.com, google+
Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.

3. Gdy użytkownik korzysta z naszej strony stosujemy pliki cookies umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika – pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację użytkownika). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tam samym zostać uznane za dane osobowe. Dane te będą przetwarzane przez Administratora danych we wskazanych powyżej celach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych.
4. Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. W szczególności użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym.

II. INFORMACJE OGÓLNE:

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679  o ochronie danych (dalej: RODO), przekazujemy informację o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Porozumienie Jarosława Gowina:

1. Administratorem danych osobowych jest Porozumienie Jarosława Gowina,  wpisane do Ewidencji Partii Politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem EwP 000, z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Wilcza 23 lok. 29, 00-544 Warszawa, www.pjg.org.pl, email: rodo@pjg.org.pl
2. W przypadku zbierania i przetwarzania Państwa danych podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby uprawnionej. Informacje o plikach cookies zawarto w pkt. I niniejszej Polityki prywatności.
3. Cel przetwarzania danych to informowanie oraz promowanie działalności partii politycznej, a także administrowanie przekazanymi w tym celu danymi. Dane osobowe nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim, z tym, że administrator korzysta z narządzi technologicznych udostępnianych przez podmioty trzecie dla celów rozsyłania informacji i hostingu. W zakresie plików cookies informacje zawarto w pkt. I niniejszej Polityki prywatności.
4. Dane osobowe, w przypadku ich zbierania, przechowywane są przez administratora przez czas trwania zgody osoby uprawnionej.
5. Każdy ma prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także do sprzeciwu co do przetwarzania danych w celach marketingowych oraz do przenoszenia danych. Szczegółowo uprawnienia te obejmują następujące elementy:
a) Dostęp do danych:
Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
• cele przetwarzania
• kategorie odnośnych danych osobowych;
• informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
• w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
• informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
• informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
• jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
• informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
b) Żądanie sprostowania danych:
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
c) Żądanie usunięcia danych:
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
• osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania (patrz niżej) i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania (patrz niżej);
• dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
• dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
• dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.
Prawo żądania usunięcia danych nie ma  zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
o do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
o do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
o z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego;
o do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa do żądania usunięcia danych, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
o do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
• osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
• administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia.
e) Prawo do sprzeciwu
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
6. Każdy ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w takim przypadku nie wpływa to na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody.
7. Każdy ma również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na naruszenie przez administratora danych zasad przetwarzania danych.

Zgoda na newsletter

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679  o ochronie danych (dalej: RODO), wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Porozumienie Jarosława Gowina przekazanych przeze mnie danych osobowych w celach administracyjnych oraz w celach informacyjnych i celach związanych z promowaniem działalności partii politycznej, w szczególności wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną (email) newslettera oraz informacji o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych przez Porozumienie Jarosława Gowina.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych jest Porozumienie Jarosława Gowina,  wpisane do Ewidencji Partii Politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem EwP 000, z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Wilcza 23 lok. 29, 00-544 Warszawa, www.pjg.org.pl, email: rodo@pjg.org.pl
2. Podstawą przetwarzania danych jest zgody osoby uprawnionej.
3. Cel przetwarzania danych to informowanie oraz promowanie działalności partii politycznej, a także administrowanie przekazanymi w tym celu danymi. Dane osobowe nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim, z tym, że administrator korzysta z narządzi technologicznych udostępnianych przez podmioty trzecie dla celów rozsyłania informacji i hostingu.
4. Dane osobowe przechowywane są przez administratora przez czas trwania zgody osoby uprawnionej.
5. Każdy ma prawo:
a) do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, a także do sprzeciwu co do przetwarzania danych w celach marketingowych oraz do przenoszenia danych,
b) do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w takim przypadku nie wpływa to na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody,
c) wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na naruszenie przez administratora danych zasad przetwarzania danych.

Adam Bielan Bartłomiej Sochański Chrześcijański Ruch Samorządowy Dyplomacja ekonomiczna Dyplomacja naukowa Dyplomacja publiczna Dyplomacja samorządowa Europa. Nowe otwarcie Europejska Polityka Sąsiedztwa Europejski Kongres Samorządów Ewa Chmielewska Facebook Grupa Wyszehradzka Jacek Saryusz-Wolski Jarosław Gowin Jednolity Rynek Europejski Konferencja Kongres Zjednoczeniowy Lech Jaworski Marcin Kędzierski Marcin Ociepa Nowy Traktat Europejski Partia Porozumienie Porozumienie dla Samorządów Porozumienie Jarosława Gowina Porozumienie Warszawa Rafał Trzaskowski Samorząd Szczecin Toruń Trójkąt Weimarski Twitter Warszawa Warszawa Bemowo Warszawa Białołęka Warszawa Bielany Warszawa Mokotów Wojciech Dzięgiel Wybory Wybory Parlamentarne Wybory Prezydenckie Wybory Samorządowe Wydarzenia Zjednoczona Prawica

Średnia ocen
0 z 0 głosów.

Kalendarz

Jest taki dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory. Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich, dzień, który już każdy z nas zna od kołyski.
[my_calendar id=”my-calendar”]


[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Tag_Cloud”][/siteorigin_widget]
Średnia ocen

0 z 0 głosów.

Do pobrania

Grafika i logotypy

Deklaracja członkowska

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz dokument [565,50 KB]

Kodeks wyborczy 2018

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz dokument [1,12 MB]

Adam Bielan Bartłomiej Sochański Chrześcijański Ruch Samorządowy Dyplomacja ekonomiczna Dyplomacja naukowa Dyplomacja publiczna Dyplomacja samorządowa Europa. Nowe otwarcie Europejska Polityka Sąsiedztwa Europejski Kongres Samorządów Ewa Chmielewska Facebook Grupa Wyszehradzka Jacek Saryusz-Wolski Jarosław Gowin Jednolity Rynek Europejski Konferencja Kongres Zjednoczeniowy Lech Jaworski Marcin Kędzierski Marcin Ociepa Nowy Traktat Europejski Partia Porozumienie Porozumienie dla Samorządów Porozumienie Jarosława Gowina Porozumienie Warszawa Rafał Trzaskowski Samorząd Szczecin Toruń Trójkąt Weimarski Twitter Warszawa Warszawa Bemowo Warszawa Białołęka Warszawa Bielany Warszawa Mokotów Wojciech Dzięgiel Wybory Wybory Parlamentarne Wybory Prezydenckie Wybory Samorządowe Wydarzenia Zjednoczona Prawica

Średnia ocen
0 z 0 głosów.

Z ostatniej chwili w Warszawie

W tym mieście codziennie od rana przeżywasz to samo, co krok: zdumienie, ulica nieznana, olśnienie, nieznany ci blok…. Jak przygoda, to tylko w Warszawie…. A jak tańczyć, to tylko walczyka w Warszawie…

Średnia ocen

0 z 0 głosów.

Zarząd Okręgu Warszawskiego

OKRĘG WYBORCZY 19 (WARSZAWA I)

Aleksandra Sheybal

Aleksandra Sheybal

Prezes Zarządu Okręgu Warszawa I Prezes Zarządu Koła Warszawa
Aleksandra Sheybal Prezes Zarządu Okręgu Warszawa I Prezes Zarządu Koła Warszawa Aleksandra Sheybal-Rostek – samorządowiec, pracownik administracyjny i naukowy. Radna Rady m.st. Warszawy trzech kadencji (2007-2018). W Radzie Miasta specjalizowała się w tematyce infrastruktury i inwestycji, ładu przestrzennego oraz nazewnictwem miejskim. Urodzona w Warszawie. Ukończyła Uniwersytet Warszawski (Wydział Pedagogiczny, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji), Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Warszawie (Wydział Turystyki i Rekreacji), studia doktoranckie (UW, Wydział Pedagogiczny), studia podyplomowe (UW, Wydział Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji; UW Wydział Historyczny). Od 2001 r. związana zawodowo z administracją lokalną (OPS Dzielnicy Mokotów; Urząd Dzielnicy Warszawa Ursus). Przez pięć lat pracowała na Wydziale Pedagogicznym UW prowadząc ćwiczenia z Pedagogiki Społecznej. I współpracowała jako redaktor i autor z zespołem tworzącym polskie wydanie Encyklopedii Larousse`a – wydanej w 2002 r. przez wydawnictwo Muza SA.
Średnia ocen
0 z 0 głosów.
Paweł Skotarek

Paweł Skotarek

Wiceprezes Zarządu Okręgu Warszawa I, Wiceprezes Zarządu Koła Warszawa

Paweł Skotarek

Wiceprezes Zarządu Okręgu Warszawa I

Wiceprezes Zarządu Koła Warszawa

Paweł Skotarek – pracownik administracji rządowej, przedsiębiorca. Radny Rady Osiedla Saska Kępa. Przez lata związany z Centrum Adama Smitha oraz Stowarzyszeniem Republikanie.

Ukończył historię i prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz glottodydaktyki na Uniwersytecie Warszawskim.

Pełni funkcję Skarbnika Porozumienia Jarosława Gowina i zasiada w Prezydium Zarządu PJG.

Średnia ocen

0 z 0 głosów.

Izabela Chmielewska

Izabela Chmielewska

Sekretarz Zarządu Okręgu Warszawa I, Sekretarz Zarządu Koła Warszawa

Izabela Chmielewska

Sekretarz Zarządu Okręgu Warszawa I

Sekretarz Zarządu Koła Warszawa

Izabela Chmielewska – samorządowiec. Przez dwie kadencje radna Rady m.st. Warszawy (2014-2018). W RM specjalizowała się w kwestii finansów miasta, infrastruktury i inwestycji.

Na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła dwa kierunki studiów: administrację na Wydziale Prawa i Administracji oraz filologię bałtycką na Wydziale Polonistyki. W trakcie studiów uczestniczyła w konferencjach naukowych w Polsce i na Litwie.

Średnia ocen

0 z 0 głosów.

Marcel Klinowski

Marcel Klinowski

Członek Zarządu Okręgu Warszawa I

Marcel Klinowski

Członek Zarządu Okręgu Warszawa I

Marcel Klinowski – ekspert ds. transportu, pracownik organizacji pozarządowych. Członek Zespołu Doradczego Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Od lat związany ze Stowarzyszeniem Republikanie.

Miłośnik wolnego rynku, tramwajów i kolei dużych prędkości

Pełni funkcję Zastępcy Sekretarza Generalnego Porozumienia Jarosława Gowina i zasiada w Prezydium Zarządu PJG.

Średnia ocen

0 z 0 głosów.

Krzysztof Kowalski

Krzysztof Kowalski

Członek Zarządu Okręgu Warszawa I

Krzysztof Kowalski

Członek Zarządu Okręgu Warszawa I

Krzysztof Kowalski – specjalista ds. komunikacji społecznej, przedsiębiorca. Specjalizuje się w projektach infrastrukturalnych oraz realizowanych dla sektorów budowlanego i finansowego. Od lat związany ze Stowarzyszeniem Republikanie. W przeszłości Prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia KoLiber.

Urodzony w Warszawie. Ukończył Uniwersytet Warszawski (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych),  studia podyplomowe psychologia w marketingu na SWPS w Warszawie.

Członek Zarządu Krajowego Porozumienia Jarosława Gowina.

Średnia ocen

0 z 0 głosów.

Lech Jaworski

Lech Jaworski

Członek Zarządu Koła Warszawa

Lech Jaworski

Członek Zarządu Koła Warszawa

Lech Włodzimierz Jaworski – polityk, samorządowiec, doktor habilitowany nauk prawnych, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w latach 2001–2005. Radny Rady m.st. Warszawy trzech kadencji (2006-2018), w tym w latach 200602007 jej przewodniczący. W Radzie specjalizował się w tematyce kultury i promocji miasta, infrastruktury i inwestycji oraz ładu przestrzennego.

Średnia ocen

0 z 0 głosów.

Andrzej Chodkowski

Andrzej Chodkowski

Członek Zarządu Koła Warszawa

Andrzej Chodkowski

Członek Zarządu Koła Warszawa

Andrzej Chodkowski – urzędnik państwowy, wcześniej przedsiębiorca i producent filmowy.

Absolwent warszawskiej SGGW, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz dodatkowych studiów z zakresu zarządzania i finansów

Współtwórca struktur Porozumienia w Warszawie.

Średnia ocen

0 z 0 głosów.

Adam Bielan Bartłomiej Sochański Chrześcijański Ruch Samorządowy Dyplomacja ekonomiczna Dyplomacja naukowa Dyplomacja publiczna Dyplomacja samorządowa Europa. Nowe otwarcie Europejska Polityka Sąsiedztwa Europejski Kongres Samorządów Ewa Chmielewska Facebook Grupa Wyszehradzka Jacek Saryusz-Wolski Jarosław Gowin Jednolity Rynek Europejski Konferencja Kongres Zjednoczeniowy Lech Jaworski Marcin Kędzierski Marcin Ociepa Nowy Traktat Europejski Partia Porozumienie Porozumienie dla Samorządów Porozumienie Jarosława Gowina Porozumienie Warszawa Rafał Trzaskowski Samorząd Szczecin Toruń Trójkąt Weimarski Twitter Warszawa Warszawa Bemowo Warszawa Białołęka Warszawa Bielany Warszawa Mokotów Wojciech Dzięgiel Wybory Wybory Parlamentarne Wybory Prezydenckie Wybory Samorządowe Wydarzenia Zjednoczona Prawica

Średnia ocen
0 z 0 głosów.

Kontynuując przeglądanie tej strony, domyślnie akceptujesz użycie ciasteczek tzw. cookies. więcej...

Ustawienia cookie na tej stronie są ustawione domyślnie na "zezwalaj na pliki cookie", aby dać Ci najlepszy sposób przeglądania z możliwych. Jeśli w dalszym ciągu korzystasz z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub klikając na przycisk "Akceptuję", wyrażasz na to zgodę.

Zamknij